•  

    VÝCHOVNÁ PORADKYŇA:

    Mgr. Miroslava Staníková

     

    Konzultačné hodiny: 

     UTOROK   7:30 - 9:30,

      ŠTVRTOK   7:30 - 9:30

    iný termín po telefonickej dohode

     

    Telefonický kontakt: 037 / 656 31 11

    e-mail: stanikova@zshrnciarovce.sk

     

     

     

    VÝCHOVNÝ PORADCA  - JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. 
    Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 
    Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým  partnerská komunikácia a spolupráca

    ·   s vedením školy,

    ·   s jednotlivými pedagógmi a so špeciálnym pedagógom(konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),

    ·   s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),so žiakmi (práca s nadanými,    
          talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami,    
          konfliktmi, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),

    ·   s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),

    ·   s protidrogovými koordinátormi,

    ·   s koordinátormi pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva,

    ·   s pedagogicko-psychologickými poradňami,

    ·   s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),

    ·   s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),

    ·   so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),

    ·   so špeciálno-pedagogickými poradňami,

    ·   so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),

    ·   organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,

    ·   účasť na rodičovských združeniach,

    ·   permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,

    ·   vykonávať príslušnú administratívnu agendu,

    ·   realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej
        orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem).

     

     

     

    Informácie o predbežnom záujme, kritéria pre prijímacie konanie:

     

     

     

    Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:

     

     

    DUÁLNE VZDELÁVANIE

     

    Aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní a konkrétne o školách a firmách zapojených do duálneho vzdelávania získate na stránke:

    http://www.potrebyovp.sk

     

    Národný projekt „Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP.“:


    www.dualnysystem.sk

     

    Štátny inštitút odborného vzdelávania:


    www.siov.sk


    Ponuka učebných miest –zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania:


    www.potrebyovp.sk


    Systém duálneho vzdelávania:


    www.facebook.com/dualnevzdelavanie


    •  
  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom